Hopp til hovedinnhold

Helse- og oppvekstfag

Bilde av elevar i praksis

Helse- og oppvekstfag er ei yrkesfagleg utdanning og er for deg som er omsorgsfull og liker å samhandle med andre. Etter 2 år på skule kan du gå ut i lære. Du kan også ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

Fyllingsdalen videregående skole tilbyr:

  • Vg1 Helse- og oppvekstfag (HO)
  • Vg1 Helse- og oppvekstfag (HO) for minoritetsspråklege
  • Vg2 Helsearbeidarfag (HEA)

For deg som vil jobbe med menneske!

Drøymer du om å jobbe med menneske? Ønsker du å bruke dei beste sidene av deg sjølv? Vil du ha ein variert kvardag? Da kan helse- og oppvekstfag være ei utdanning for deg! 

Søk skoleplass på Vigo

Helse- og oppvekstfag på vilbli.no

Ein praktisk undervisning

Vi har mykje praksis på to flotte praksisrom med moderne utstyr. Der øver vi på ulike prosedyrar, som kroppsvask, fotstell, hårvask og sengereiing.

Vi bruker den spesialbygde "levande" robot-dukken «Nursing Anne» til å øve på ulike sjukdommar og pleiesituasjonar. Vi bruker og VR-briller i undervisninga, mellom anna til å sjå inn i dei indre organa. 

Vi har spennande praksisperiodar, der du skal ut i ulike institusjonar for å lære. I Vg1 har vi praksis både haust og vår. I Vg2 har vi 3 veker samanhengande praksis om høsten og nye 3 veker samanhengende praksis om våren.

Undervisninga vår legg opp til at du skal ta ansvar for eigen utvikling og læring, og kunne arbeide sjølvstendig og saman med andre. Vi legg vekt på å utvikle både fagleg dyktighet og ein god sosial kompetanse, som er grunnleggjande om du vil arbeide med menneske.

Etter fullført utdanning vil du ha verdifull kunnskap og praktiske ferdigheiter som det er stor bruk for i samfunnet.

Vg1 Helse- og oppvekstfag (HO)

Vi har i dag fire vanlege klassar med 15 elevar i kvar klasse. Faga du vil få er:

  • Helsefremjande arbeid: Du vil lære om samanhengen mellom livsstil og helse, om ernæring, hygiene, trening og trivsel. Om kroppen sin oppbygnad og funksjon, og om korleis ein kan førebyggje sjukdom.
  • Kommunikasjon og samhandling: Du lærer deg gode strategiar for samhandling, og trenar på god kommunikasjon med menneske i alle livssituasjonar.
  • Yrkesutøving: Du lærer korleis helse- og oppvekstsektoren er organisert, om lovgjeving og om det å vere ein profesjonell yrkesutøvar.
  • Yrkesfagleg fordjuping: Dette er eit fag med praktisk undervisning på skolen og i institusjonar som sjukeheim, bufellesskap, barnehagar og skolar/SFO. Her får du moglegheit til å fordjupe deg i fag og tema du er interessert i.
  • Etter å ha fullført Vg1 kan du gå vidare i Vg2 på anten Helsearbedeiderfag her på Fyllingsdalen videregående skole - eller på andre yrkesfag som Barne-og ungdomsarbeidarfag (sjå under her), Hudpleie, Aktivitør, Ambulansefag, Helseservicefag eller Fotterapi og ortopediteknikk.

Vg1 Helse- og oppvekstfag (HO) for minoritetsspråklege

Dette er eit tilbod for deg som treng ekstra tilrettelagt norskopplæring, i tillegg til opplæring i yrkesfaga. Vi har to klassar for minoritetsspråklege. Etter å ha fullført Vg1 kan du gå vidare i Vg2 på anten Helsearbedeiderfag her på Fyllingsdalen videregående skole - eller på andre yrkesfag som Barne-og ungdomsarbeidarfag (sjå under her), Hudpleie, Aktivitør, Ambulansefag, Helseservicefag eller Fotterapi og ortopediteknikk.

Vg2 Helsearbeidarfag (HEA)

Utdanningsprogrammet fører fram til yrke der eigne haldningar, kunnskap om helsefremjande arbeid, livsstilssjukdommar, arbeidsmiljø og kulturskilnader er viktig, og der det blir stilt krav til heilskapleg tenking og tverrfagleg samarbeid.

Helsefagarbeidaren arbeider med praktisk pleie-, omsorg- og miljøarbeid i ulike institusjonar som sjukeheim, dagsenter, bufellesskap, heimebaserte tenester m.m. Helsefagarbeidaren skal kunne observere og bruke kunnskap om ulike sjukdommar, skadar og lidingar, til å sette i verk førebyggjande eller behandlande tiltak.

For å få plass på Vg2 Helsearbeidarfag blir det kravd fullført og bestått Vg1 Helse- og oppvekstfag (eller Vg1 Helse- og oppvekstfag for minoritetsspråklege).

Vegen vidare

Når du har tatt Vg2 Helsearbeidarfag (eller andre Vg2 yrkesfag) kan du søke 2-årig lærlingplass. Då får du løn av bedrifta, og etter endt læretid kan du gå opp til fagprøve og få fagbrev som helsefagarbeidar eller portør - eller barne- og ungdomsarbeider.

Du kan også ta 1-årig Vg3 Påbygg og få generell studiekompetanse. Det må du ha for å kome inn på universitet eller høgskule.