Hopp til hovedinnhold

Erasmus+

Erasmus Logo

Fyllingsdalen vgs er med i Erasmus+-samarbeidet. Erasmus+ er EUs program for utveksling innanfor utdanning. Her får elevar og lærarar besøke andre vidaregåande skolar i Europa og utveksla kunnskap og erfaring.

Erasmus+ gjer deg som elev en moglegheit til å reise til et anna europeiske land, møte elevar frå ein annan kulturbakgrunn og få innsikt i korleis dei jobbar med fagleg innhald i andre deler av Europa.

Du kan og få vere med å vere vertskap for elevar og lærarar frå skolane vi samarbeider med.

Erasmus+-samarbeidet er eit viktig satsingsområde for Fyllingsdalen vgs. Målet vårt er at flest mogleg på skolen skal bli involvert på ein eller annan måte. Vi ønsker også å lære av lærarar, elevar og skolar i andre land.

Derfor prøver vi kvart år å finne nye prosjekter som er aktuelle for oss, og sender inn søknader om å få delta.

Prosjekt 2022-27

I løpet av dei neste fem åra fram til 2027 vil vi vere med på desse prosjekta:

New in Europe

Elevar med minoritetsbakgrunn skal bli kjent med europeisk kulturarv.

Foreign Language Learning

Våre elevar skal få oppleve at det å kunne fleire språk er ein viktig ressurs i mange samanhengar. Skolen ønsker å styrke fokuset på framandspråk.

ICT for Learning

Våre elevar skal lære god bruk av digitale hjelpemidlar i læringsarbeidet.

I forbindelse med ICT for Learning var rektor og tre administrativt ansatte på studietur til IES La Melva i Elda, Spania i oktober 2023. Hensikten var å lære mer om administrativt arbeide ved jobbskygging. Blant annet ble det sett på IES La Melvas arbeid med å digitalisere de administrative rutinene og elevdokumentasjonen, hvordan det spanske skolesystemet er organisert og hvordan det fungerer at de administrativt ansatte også er lærere med undervisningsoppgaver.

Fyllingsdalen videregående skole legger vekt på kompetanseutvikling også for skolens administrativt ansatte, og at digitalisering også er en problemstilling innen kontortjeneste, bibliotek og kantinedrift.

Becoming a Democratic Citizen

Møte med elevar i andre europeiske land vil gje våre elevar moglegheit til å diskutere og lære om styresett i andre land på ein engasjerande måte.

Drama and Democracy

Våre elevar skal få bruke dramafaga til å utvikle demokratiske verdiar og prinsipp saman med andre elevar i Europa.

English, a World Language

Elevane våre skal få oppleve engelskspråkleg kultur og få moglegheit til å bruke engelsk i autentiske situasjonar.

Bildung through Social Learning

Vi ønsker å bidra til våre elevars danning, sosiale læring og utvikling gjennom arbeid med faga i ein internasjonal kontekst.

Social Inclusion

Korleis kan vi best møte, inkludere og verdsette elevar med kort butid i landet som en ressurs i klasserommet? Elevar og lærarar i fleire europeiske land skal gjennom samarbeid og erfaringsutveksling utvikle god undervisning for det mangfaldige klasserommet.

InClusion Team

Våre lærarar skal få moglegheit til å lære saman med lærarar i frå andre europeiske land korleis ein kan bruke ikt i spesialundervisning. Du kan lese meir om prosjektet på https://www.icteam.site/

Comput

Våre lærarar skal få moglegheit til å lære om programmering saman med lærarar frå andre europeiske land.

Practical Healthcare in Europe

Seks av våre elevar på Helse- og oppvekst skal få moglegheit til å hospitera i 21 dager i eit anna Europeisk land.

Meir om Erasmus+ på nettsiden deira.