Hopp til hovedinnhold

Reglement

Her finn du ulike reglement som gjeld for Fyllingsdalen videregående skole.

5 punkter for å skape eit godt arbeids- og læringsmiljø

VI MØTER PRESIS - Vi møter presis til timane, til avtaler med lærarar, rådgjevarar, helsesøster osb. og leverer skolearbeid til avtalt tid

VI HELD ORDEN - Vi held orden og ryddar etter oss i klasserom, korridor, kantine eller på skolen sitt område. Ha orden i skolesakene dine og følg skolen sitt ordensreglement

VI ER FORBEREDT - Vi gjer skolearbeidet og leksene og held oss orientert om planar og aktivitetar

VI GIR KVARANDRE ARBEIDSRO - Vi følgjer læraren sine instruksar i skoletimane og lagar ikkje støy og bråk i timane og i skolebygget

VI VISER RESPEKT FOR KVARANDRE - Vi opptrer høfleg og med respekt overfor medelevar og tilsette

PC og AV-utstyr

Alle berbare PC skal vere lukka når skoletimen begynner. Prosjektor og lydutstyr skal berre bli brukt til undervisning og når lærar er tilstade i klasserommet.

Mobil-hotell

For å sørgja for eit godt undervisningsmiljø nyttar Fyllingsdalen vidaregåande skole obligatorisk mobil-hotell i undervisninga. Mobiltelefonar skal i undervisningstida setjast i flymodus og oppbevarast i dei felles mobiltelefon-behaldarane til skolen (mobil-hotell) som er montert i kvart klasserom – med unntak av når lærer gir beskjed om at mobiltelefonen skal nyttast som ein del av undervisninga.

Kvar elev er sjølv ansvarleg for å plassera mobilen sin i behaldaren før kvar undervisningsøkt og dessutan ta han med seg etter enda undervisningsøkt. Skolen er ikkje ansvarleg for mobiltelefonane - heller ikkje om elevane gløymer å ta dei med seg frå mobil-hotellet.

Parkeringsforbod

Det er forbode å parkere på skolens område (med unntak av moped/motorsykkel/sykkel). Forbodet gjeld både elever, føresette, besøkande, lærare og øvrige ansatte.

Det er eit privat parkeringsselskap som handterer parkeringsreglane på skuleområdet - i tråd med gjelda skilting. Skulen kan derfor ikkje hjelpa til med annullering av utskrivne parkeringsbøter som følgje av ulovleg parkering på skuleområdet.

Elevar skal bruke sykkelskuret til parkering av syklar og mopedar/motorsyklar - eventuelt ved siden av skuret. IKKJE parker under taket.

Tobakksfri skole

Skolen er lovbestemt tobakksfri. Det vil sei at du ikkje kan bruke snus og røyk i skoletida, heller ikkje utanfor skolen sitt område. Forbodet mot røyk og snus gjeld i friminutt og på skoleturar, og sjølvsagt i skoletimar. Lova er lik for alle, også lærarar og andre tilsette. Forbodet gjeld også e-sigarett ("vaping").